KLASSENOUDER

Elke klas telt 2 klassenouders. Deze ondersteunen de leerkracht in tal van praktische dingen en zijn de contactpersonen naar de rest van de ouders. Ze organiseren mee de uitstappen, plannen de klusdag, helpen met het oudercontact, …

OUDERRAAD

In de ouderraad van de WonderWereld kunnen alle ouders van de lagere en middelbare school toetreden. We streven naar een samenstelling door vaste leden. De ouderraad stuurt verschillende werkgroepen aan  die zich ontfermen over: - onderhoud van het domein - klussen allerlei  - organiseren van activiteiten - fruit schillen - soep maken- ...  De ouderraad komt bij voorkeur maandelijks samen. Bij deze overlegmomenten is de directeur aanwezig. De ouderraad heeft naast een actieve ook een adviserende rol. 

SCHOOLRAAD

De schoolraad wordt verkozen. De schoolraad overlegt en brengt advies uit aan de directeur over de werking van de school: studieaanbod, schoolreglement, welzijn en veiligheid, infrastructuur

VRIENDENKRING

De “Vriendenkring van het Gemeenschapsonderwijs Essen” is een fijne groep vrijwilligers waarop onze school kan rekenen als er hulp nodig is. De opbrengst van de georganiseerde activiteiten komt steeds ten goede van de school en haar leerlingen. De benodigde financiën om dit te realiseren verzamelt de Vriendenkring niet enkel door de organisatie van feesten. Jaarlijks kunnen zij ook rekenen op giften van sympathisanten die de school en onze Vriendenkring een warm hart toedragen. De Vriendenkring is ook steeds op zoek naar helpende handen.